Copyright © Sven Andersson, 1996-2005.

   
Företagsekonomisk ordlista

Innehåller nu 877 uppslagsord.
 Öppna i nytt fönster:
EkoLex
(gäller tills vidare)

 
2003-01-01 < [E rror Opening Counter File -- Click for more info] > 2021-10-15

culpa, paginera, handelsagent, sedvanerätt, vikarie, turordning, fiktiv, absolut majoritet, insättningsgaranti, avtal, helfabrikat, n.b., bokslut, belåning, aktiekapital, komplementär, oligopol, partsdelgivning, u.p.a., selektiv, tratta, mannamån, hänskjutande, balansomslutning, ®, saldobesked, EDI-FACT, dagligvaror, accis, franchising, procent, kvartalsrapport, elspotmarknaden, letter of intent, makulera, självfinansiering, jus, marknadssegment, koncern, slaktvärde, lagfart, JC, girera, recycling, vite, subsidiera, allemanssparande, bransch, proprieborgen, amortera, utmätning, underrätt, taxeringsvärde, moderbolag, subskribent, Skr, tantiem, devalvering, fastighetsbok, maison, exit, återförsäkring, affektionsvärde, Kronan, SEC, et consortes, avnämare, huvudstol, köpebrev, EMU, realränta, retentionsrätt, courtage, tempoarbete, Nigeriabrev, Svenska Patentombudsföreningen, hujus, RN, flitbonus, reallön, lukrativ, segment, inkassokrav, generalagent, EAN, balansräkning, efterkrav, äga frågan, giro, amorteringsplan, cirkulär, budget, månadsultimo, revisor, ds, SCB, millennium, bestridande, rörlig ränta, GMP, kausalitet, nederlag, Staten, abandon, införsel, pekunier, nuvärde, nisch, fusion, gottskriva, Hansan, rak ränta, överskjutande skatt, restvärde, jävig, betalkort, pantbrev, iteration, revalvering, tomträtt, gälda, medla, justera, in natura, leveransnota, justeringsman, aktiebyte, statsskuldväxel, god affärssed, vakans, bankgaranti, beredskapsmyndighet, räkenskapsår, reassurans, marginalskatt, föreläggande, hembudsklausul, nostrokonto, enhetskostnad, hävningsrätt, konsumentprisindex, baisse, paketavi, klassificera, AB, asp, goodwill, vidimera, joint venture, administration, råbalans, federation, giga-, resultaträkning, inteckningslån, understöd, Industriförbundet, falsifikat, annuitetslån, korsägande, affärsidé, FICPI, gåvoskatt, an, konvergenskrav, Allmänna reklamationsnämnden, arbetstagarpart, finansordlista, emittent, agent, mervärdeskatt, ERP, tf., oxveckor, löptid, aktiva, demografi, dusör, ackord, balansera, vad, embargo, penningpolitik, c/o, royalty, olaga, charlatan, flextid, skönstaxering, garantiförsäkring, ekonomiord, optimal, beneficium, konossement, hypotek, inskrivningsmyndighet, netto, begåvningsreserv, expenser, överenskommelse, räntenetto, skyddad check, centralbank, tidsfönster, brutet räkenskapsår, akt, Konkurrensrådet, gravationsbevis, evalvera, applikation, offentlig sektor, European Article Numbering, destination, GATT, SAF, uppbördsdeklaration, närvaropeng, svart lön, god tro, tara, andelslägenhet, ISO, ekonomiordlista, regression, överklagande, SNI, ARN, ultimatum, lansera, lexikon, schablonavdrag, post, kreditorer, benchmarking, offerera, gränskostnad, acta, anskaffningsvärde, majusker, primo, factoring, paritet, per procura, företagsekonomisk ordlista, proformafaktura, nollkupongare, kapitalisera, valutaappreciering, lunta, utrangera, effektivitetsgrad, zon, justis, gäldenärsbrott, återanskaffningskostnad, odeciderad, generalförsäkring, blankett, varuväxel, legal, insolvens, finansfobi, arrende, jämförränta, emballage, aviseringsavgift, hyllvärmare, fackkedja, svettkapital, samkostnad, häva, hausse, valutadag, annuitet, A-aktie, Q, aktiefond, saluvärde, aktie, förbehållsbelopp, hembud, FoU, remiss, ekonomilexikon, medlemslån, skuldsanering, redovisningsmedel, postdatera, tjänstefel, ofri grund, ex officio, ajournering, avisera, acceptera, reskontra, kompanjonavtal, fångeshandling, diskreditera, unifiera, ekonomisk förening, promille, affärssed, företagsinteckning, rabatt, P/E-tal, kongruens, FAR, servicegrad, Europeiska Gemenskapen, CRM, konstitutorial, nätfiske, in blanco (in blanko), förvaltningsberättelse, licens, taxeringsår, EMS, manifest, abakus, a conto, cash management, kapitäler, gage, transfereringar, cyklisk, charta, infria, antedatera, blanka, oktroj, internredovisning, auktoriserad revisor, skenavtal, affärsstrategi, betalningsavi, a vista, yrkeshemlighet, restitution, företagsekonomisk, äganderättsbevis, ekonomi, dagstraktamente, impulsköp, hembudsskyldighet, etablera sig, loco secretarii, garanti, självdeklaration, fastighetsskatt, utmätning i lön, jämförpris, nomenklatur, reflation, utfall, likvidation, cash flow, Bokföringsnämnden, fondförsäkring, ackumulerad inkomst, Custom Relationship Management, company limited, övertrassera, riksbanken, gemensamt konto, kommanditdelägare, trassat, topplån, inteckning, subsidiärt ansvar, lorokonto, relativ majoritet, obligera, bruttopris, firmatecknare, ekonomi, makulatur, romerska siffror, täckningsgrad, avräkningsnota, Sveriges Industriförbund, balanserad vinst, Internetbank, ångervecka, nedskrivning, glokalisering, expo, kohandel, cif, insufficiens, efterskottsbetalning, conditio, uppbörd, nobelpriset i ekonomi, ägarförbehåll, god man, minuskel, särkostnad, banksekretess, yield, svinn, tariff, obestånd, förpliktelser, ogulden, valutainlåning, split, nyttovärde, diskontera, abandonering, fringe benefits, SPOF, kollektion, consensus, mentor, permission, diskrepans, jurisdiktion, minoritetsägare, gebit, subsidiär, ekonomiordlistor, avslut, deflatoriska åtgärder, harmonisera, valberedning, option, solvens, kreditlimit, volatilitet, destinera, honorar, checkkredit, de facto standard, spam, verkställande direktör, loco sigilli, Ebberöds bank, postavi, vittne, arbitrageaffärer, branschförening, ekonomitermer, bankrutt, jäv, cabotage, kamrer, abonnemang, statare, per, obligo, ERM, stat, bankfri dag, research, subsidier, laga fång, ackordera, investmentbolag, Dow Jones, SVT, dato, nota bene, egenföretagare, decharge, effektiv ränta, vitsord, postera, arvsskatt, bankfack, villkor, etablera, illikvid, caps, äganderättsförbehåll, sanera, guldmyntfot, omslutning, m.b.p.a., handräckning, xerografi, kartotek, debitor, depreciering, amortering, stagflation, aspirant, Good Manufacturing Practice, upplupen, expropriation, Sveriges Industritjänstemanna Förbund, upplåning, återanställningsrätt, loppmarknad, manko, resultatlön, inkurans, immateriell tillgång, huvudman, depression, följesedel, beneficiegods, god inkassosed, växelkurs, kupongränta, insatsvara, annotation, ODETTE, generalist, hävd, l s, koncept, borgensman, KPI, finanslexikon, konfirmation, SWOT-analys, EG, bytesvärde, avi, avlyft, haussa, besiktning, phishing, e-handel, jämställdhet, kommuniké, reaförlust, par avion, portfölj, återbetalningsförmåga, nyttjanderätt, naturaförmån, dagskassa, avans, företag, tätort, indikator, omyndig, stödköp, transumt, mervärde, lös egendom, statshandelsländer, förnyelsefond, ekonomisk ordlista, praxis, ojävig, deponera, kilokronor, kontramandera, resultat, skingringsförbud, Y2K, tesaurering, fritt vivre, hyperinflation, kvalificerad majoritet, taka händer, passiva, nettopris, bankcertifikat, subskribera, falsifikation, illegal, interimskvitto, postadress, direktiv, kommissionär, dossier, traktamente, facil, kalenderår, åborätt, regressrätt, rörlig kostnad, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle, due diligence, unit link, ackreditera, företagshemlighet, subvention, förfallodag, administrativ databehandling, pilot-, brutto, företagsekonomi, lagrum, saldo, bankdag, räntemarginal, betalkurs, valutera, EDI, sakägare, hoc loco, kollationera, handläggning, cash, dolus, reavinst, brevcheck, bottenlån, realisationsförlust, arbetsgivare, hyresavi, äska, skatteunderlag, Ltd, abrogation, ortsadress, apportemission, alfanumerisk, marginalintäkt, fördrag, garant, handelskammare, slutlig skatt, realisationsvinst, versal, varumärke, agenda, joint account, norm, målsägande, profit, ordlista, försäkringsmäklare, anställning, vederlag, långfristiga skulder, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, filial, valutakurs, gemena, gäldenär, byggnadskreditiv, aktiebolag, konvertering, gratifikation, belasta, kvartal, team, arbete, rörelsekaptial, adjungera, pekunjär, respit, prejudikat, inhibition, pagina, avkastning, Sveriges Verkstäders Tjänstemannaförening, ackordslikvid, revisionsberättelse, skogskonto, finansnetto, indossament, Ekonomiska och Monetära Unionen, obligation, straffränta, valutarisk, marginalkostnad, annotera, kontera, blue chip, delårsrapport, eftertaxering, optimum, destinatär, valutadepreciering, attestera, förlikning, recession, Statistiska Centralbyrån, termin, stämpelavgift, badwill, fackhandel, dumpa, redovisningskonsult, ad acta, arbetstagare, de facto, subskription, attest, hamstra, trassent, Nikkei, laga förfall, substansvärde, edikt, rotel, tertial, ruinera, kontrahent, återtagandeförbehåll, sekel, assurans, normera, B-aktie, hujus anni, uttag, dagordning, destinatör, rendera, firma, interimsstyrelse, finansord, e.u., bomärke, vivre, balans, dotterbolag, tco, hoc anno, expediera, gäld, riskförsäkring, PA, dedicerad, potential, deficit, avbetalningsplan, debet, ADB, valör, NJA, lagerränta, ocker, räntetäckningsgrad, kassadag, valutareserv, generalindex, öppet köp, pari, allmänna mål, kongruensprincipen, rating, Securities and Exchange Commission, G, beneficient, majoritet, kkr, inhibera, total cost of ownership, fastighet, privatgiro, muta, Sif, näringsidkare, FA22, företagsekonomiskt lexikon, auktoriserad, dennes, registrator, taxerad inkomst, nominera, grupplivförsäkring, tomträttsavgäld, punkt, paretooptimalitet, humankapital, fallissemang, jordabalken, aktieindexobligation, offert, oskriven rätt/lag, etableringsrätt, utanordning, företagare, geschäft, omsättning, rentier, facilitet, skalbolag, aktiebok, BFN, basår, stående lån, uppskovsränta, reklamation, ordlistor, halvfabrikat, avyttringsdag, obsolet, nådiga luntan, bordlägga, slogan, arbetsgivarorganisation, särintäkt, deflation, borgen, bilaccis, borgenär, näringsverksamhet, äganderätt, adept, bestrida, decennium, överhypotek, ställtid, emissionsdag, ackumulera, SEK, decentralisering, kontrahera, åldersbetyg, korrektur, fripassagerare, auktion, inflation, obsolescens, gränsintäkt, process, avrad, tillförordnad (tf.), denuntiation (-iera), gross, per capita, REX, Svenska Arbetsgivareföreningen, ed, makroekonomi, riksstat, ultimo, VD, bruksvärde, chartra, utdelningsadress, exekutionstitel, autogiro, styckegods, rådman, verifikation, effektuera, byråkrati, fast kostnad, systerbolag, servicebox, distansarbete, moms, falsarium, inomläge, ajournera, patent, LCA, obemedlad, konstituera, genuin, löneglidning, servitut, handpenning, stämpelskatt, Sveriges Industritjänstemannaförening, remburs, exekutiv auktion, fång, laga kraft, moratorium, euro, allegat, justerad vinst, holdingbolag, kassarabatt, acklamation, appreciering, taxering, kartell, venture capital, Ekonomipriset till minne av Alfred Nobel, uppläggningsavgift, livscykelanalys, skattetillägg, teamwork, skiljeavtal, enmansbolag, potentiell, ekonomiskt lexikon, tredskodom, e-legitimation, humbug, avyttringstidpunkt, remittent, incitament, nyintroduktion, ämbete, åtkomsthandling, kalenderdag, ab initio, revision, upplupen ränta, dagsindex, Revisorsnämnden, kredit, delgivning,